روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی

روزنامه پیام ما

صاحب امتیاز:موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیرمسئول:علیرضا احمدی گوهری

آدرس:کرمان- بلوار جهاد -نبش کوچه 48

ساختمان بانک انصار- طبقه اول- واحد یک