روزنامه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

روزنامه پیک شمال

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سیده فاطمه درواری

مدیر اجرایی:مهدی جاودانی

آدرس:مازندران-ساری – خیابان خاقانی – قبل از پیچ