روزنامه سیاسی، فرهنگی،اجتماعی

روزنامه گویه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سیدمحمدحسین دریاباری

آدرس:قم- خیابان انقلاب- بین کوچه 15و16 -پلاک 375