روزنامه فرهنگی،اجتماعی

روزنامه طرح نو

صاحب امتیاز،مدیرمسئول و سردبیر:محمدرضا ربانی

مدیر اجرایی:محمد دوستدار

آدرس:تبریز-خیابان ارتش-خیابان پاستوریزه جدید-ساختمان صدرا-طبقه 7