هفته نامه فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه آذربایجان بیدار

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدرضا ربانی

قائم مقام مدیرمسئول و مدیر اجرایی:مهدیقلی رشیدی

آدرس:ارومیه،پنجراه-خیابان حافظ یکم،نبش کوچه هشتم