هفته نامه سیاسی، فرهنگی

هفته نامه آفتاب جنوب

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:فروغ مسلم زاده

آدرس:هرمزگان-بندرعباس-چهارراه مرادی

ساختمان ارین -طبقه چهارم-پلاک8