روزنامه اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه آفتاب خزر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:لیلا سیروس

آدرس:گیلان-رشت -خ امام خمینی- میدان حشمت

جنب پارک علم و فناوری -ساختمان 196