هفته نامه اجتماعی، سیاسی،فرهنگی

هفته نامه آفتاب گلستان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:روح اله کلانتری

مدیر اجرایی:اکبر نادری

آدرس:گلستان- گرگان-خیابان شهید رجایی

مصلی وحدت-کوچه سپهر-داخل سپهر سوم