هفته نامه سیاسی، فرهنگی

هفته نامه آوای خلیج فارس

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:جعفر مرادی شهدادی

آدرس:هرمزگان-بندرعباس -بازار بزرگ امام حسین ( ع) – لاین صدف -پلاک 37