هفته نامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی

هفته نامه آپاتیه

صاحب امتیاز:شهرداری آباده

مدیرمسئول:محمد حسین شهرمیانی

سردبیر و مدیر داخلی:مهرداد شهریاری

آدرس:فارس -شهرستان آباده – خیابان شهرداری