هفته نامه اقتصادی

هفته نامه اقتصاد بومی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:غلامرضا فروغی نیا

آدرس:خوزستان- اهواز-امانیه- خیابان دز شرقی

روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پلاک 97