روزنامه اجتماعی، سیاسی، هنری

هفته نامه امید کرمان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:حسین جمالی زاده

آدرس:کرمان- بلوار جمهوری اسلامی-چهارراه امام جمعه

مجتمع تجاری گلستان طبقه 5واحد57