هفته نامه سیاسی،اجتماعی،فرهنگی،ورزشی و اقتصادی

هفته نامه ایل بختیاری

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد برزویی

مدیر اجرایی:سعید برزویی

آدرس:چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-میرآباد غربی

خیابان طباطبایی-کوچه دوم-پلاک 13