هفته نامه سیاسی، فرهنگی

هفته نامه با مردم همدان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:داود گرجی ازندریانی

آدرس:همدان -خیابان صدف- خیابان برزگر

کوچه شهید سامانی- پلاک 5