هفته نامه اجتماعی، سیاسی،اقتصادی،فرهنگی

هفته نامه بیان خدابنده

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:احمد سلطانی

آدرس:زنجان-شهرستان خدابنده-شهرقیدار

خیابان امام خمینی-جنب فرهنگسرای اشراق

کوچه اول-طبقه زیرزمین