هفته نامه اجتماعی،فرهنگی

هفته نامه تبلور اندیشه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:آذر سالاروند

آدرس:لرستان- خرم‌آباد-خیابان ناصرخسرو

خیابان شهید عینی- کوچه دوم- پلاک 1