هفته نامه فرهنگی،سیاسی

هفته نامه خبر بوشهر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدحسین زارع

سردبیر:زینب زارع

آدرس: بوشهر-خیابان امام خمینی(ره)

کوچه گلخونه – فرعی اول سمت راست