هفته نامه فرهنگی،سیاسی،اجتماعی،ورزشی

هفته نامه دریای جنوب

صاحب امتیاز:نصرالله شفیعی

مدیرمسئول:شهناز علمدار

آدرس:بوشهر-خیابان مدرس-کوچه مریم 9

انتهای کوچه سمت چپ-طبقه دوم-واحد4