هفته نامه اجتماعی-فرهنگی

هفته نامه دیده بان زاگرس

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:حمیرا ریاضی

جانشین مدیرمسئول و سردبیر:هوشیار طهماسبی

آدرس:چهارمحال و بختیاری- شهرکرد- بلوار فارابی

بالاتر از شرکت گاراسان- ابتدای 12 متری صبا