هفته نامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه زاهدان به توان دو

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:علیرضا سنچولی

آدرس:سیستان و بلوچستان- زاهدان-خیابان

سعدی-بین خیابان سعدی و میر حسنی