هفته نامه سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی

هفته نامه زرد کوه

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:علی یوسف پور

سردبیر:احمد شیرانی تک آبی

آدرس:چهارمحال و بختیاری-شهرکرد-خیابان

کاشانی-کوچه 45- پلاک 6