هفته نامه اجتماعی،فرهنگی،هنری،ورزشی

هفته نامه سمنگان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:عصمت قدیری اناری

سردبیر:حامد حیدری

آدرس: کرمان -انار – بلوار آزادگان شمالی-

آزادگان شمالی 10-روبروی سالن ورزشی خاتم الانبیا