هفته نامه فرهنگی،هنری،اجتماعی

هفته نامه سهیل

صاحب امتیاز:شرکت مشاوران رسانه ای آذرنگ

مدیرمسئول:علی سعید آذر

آدرس:آذربایجان شرقی- تبریز- خیابان شهید منتظری

ایستگاه غیاث طبقه دوم بانک قرض الحسنه مهر ایران