هفته نامه سیاسی، فرهنگی

هفته نامه سپهر شمال

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:نرگس حق گو

جانشین مدیرمسئول:غلامرضا حسنی

آدرس:مازندران- ساری- خیابان قارن روبروی

تکیه حاجی اباد- طبقه فوقانی داروخانه میری