هفته نامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه شهر آفتاب

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدرضا زائر میری

آدرس:سیستان و بلوچستان-زاهدان-خیابان دانشگاه
دانشگاه49-نرسیده به بیمه کارآفرین