روزنامه فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه صبح سبلان

صاحب امتیاز:شرکت تعاونی فنی مهندسی و مشاور فن آوران

مدیرمسئول:غلامحسین پور آگاهی

سردبیر: پاشا پور مجید