هفته نامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

هفته نامه صبح کرمان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:شهلا مظهری

آدرس:کرمان- بلوار جهاد- جنب کوچه شماره 9- ساختمان صدف- طبقه سوم