هفته نامه اجتماعی، فرهنگی

هفته نامه صدف

صاحب امتیاز:موسسه غیر تجاری نشرگستران صدف

مدیرمسئول:معصومه اکبری

آدرس:هرمزگان-بندرعباس-خیابان ایثار-نبش کوچه جنت

ساختمان متین- طبقه چهارم – واحد 6