هفته نامه فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه صفاهان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:دکتر حمیدرضا بهرامی

جانشین مدیرمسئول و سردبیر:علی مانیان

آدرس:اصفهان-خیابان حکیم-بازار بزرگ حکیم