هفته نامه اجتماعی،سیاسی

هفته نامه طلوع خراسان جنوبی

صاحب امتیازو مدیرمسئول:اسماعیل شوشتری

آدرس:خراسان جنوبی-قائن-خیابان امام رضا

جنب بانک کشاورزی