هفته نامه فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه طنین قائنات

صاحب امتیازو مدیرمسئول:جواد رزوینی

سردبیر:سید مجتبی هاشمی

آدرس:خراسان جنوبی-قائن-خیابان شهید فکوری

نبش فکوری1-پلاک 30