هفته نامه سیاسی، فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه عصر بیداری

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد تقی حاجی قاسمی

مدیر اجرایی:اکبر نادری

آدرس:گلستان-گرگان-پشت پارکینگ طبقاتی نعلبندان

جنب پیک موتوری 59- واحد 23