هفته نامه اجتماعی،فرهنگی

هفته نامه عیاران

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:مهدی زیرک

آدرس:سیستان و بلوچستان-زاهدان-خیابان دانشگاه

نرسیده به پل هوایی- خیابان اوقاف- نبش اوقاف 2