روزنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری

هفته نامه مارلیک

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:فاطمه ملکی خشکبیجاری

آدرس:گیلان-رشت- خیابان مطهری- جنب مسجد

چهاربرادران-بن بست سبحانی