هفته نامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

هفته نامه مرجان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:اسماعیل هاشمی پور پتکویی

آدرس:هرمزگان-بندرعباس-میدان شهدا- خ شهدا -کوچه پونه 27