هفته نامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،ورزشی و ادبی

هفته نامه مردم جنوب

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:حبیب قاسمی

آدرس:بوشهر-برازجان-خیابان شهید عباسپور

ضلع جنوبی اداره آب-کوچه مولوی 20- پلاک 3