هفته نامه فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه مهرکریمان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:حدیث یزدیزاده

آدرس:کرمان-بلوار پارادیس(شهید عباسپور) -کوچه شماره 12-پلاک 5