هفته نامه اجتماعی، فرهنگی

هفته نامه میراث جرون

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:فروغ مسلم زاده

آدرس:هرمزگان- بندرعباس- چهارراه مرادی

ساختمان ارین – طبقه چهارم -پلاک 8