هفته نامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

هفته نامه نامه امیر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:ابوالفضل نیک عهد

آدرس:مرکزی- اراک- خیابان ملک- کوچه آراسته- پلاک 7946