هفته نامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

هفته نامه ندای کشاورز

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:امیر پورناصرانی

آدرس:گیلان-رشت- فلکه انتظام- روبروی

آتش نشانی- ابتدای کوچه آزادی