هفته نامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی،ورزشی و هنری

هفته نامه نسیم خراسان شمالی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد ابراهیم محمدی

قائم مقام مدیرمسئول و مدیر اجرایی:علی خادمی

آدرس:خراسان شمالی- بجنورد-خیابان طالقانی غربی

 میلان بانک مسکن – روبروی دبستان دنیای تربیت