هفته نامه خبری،تحلیلی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی

هفته نامه نوید خراسان

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدرضا سالارمقدم

سردبیر:حسن نیکنام

آدرس:خراسان جنوبی-تربت حیدریه-خیابان

فردوسی شمالی-پاساژ بنی اسدی-طبقه3