هفته نامه فرهنگی، سیاسی،خبری

هفته نامه هفتواد

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمد حسنی سعدی

آدرس:کرمان – چهار راه شهید باهنر(ناصریه)- جنب معاونت

ترافیک شهرداری- مجتمع میلاد نور – طبقه اول – واحد 204