هفته نامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

هفته نامه همدان 1400

صاحب امتیاز:حمیدرضا حاجی بابایی

مدیرمسئول:ابراهیم سحرخیز تشویق

آدرس:همدان ـ پایین تر از کوچه پروین اعتصامی 

خیابان خواجه رشید ـ ساختمان مشاور ـ طبقه ۲