هفته نامه سیاسی، فرهنگی

هفته نامه پویان غرب

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سید حسن حسینی

سردبیر:مهدی زارع

آدرس:کرمانشاه -میدان شهدای گمنام- طبقه فوقانی بیمه البرز