هفته نامه فرهنگی، سیاسی،ورزشی

هفته نامه پژواک سخن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:سیدمحمدمهدی حسینی

آدرس:‘گلستان- گرگان- میدان پانزده خرداد(سرخواجه)ژ

مجتمع تجاری ثامن- طبقه اول- واحد3