هفته نامه اجتماعی، اقتصادی

هفته نامه پیشرفت

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:محمدعلی قیومی

سردبیر:ربابه جندالهی

آدرس:تهران