هفته نامه سیاسی، فرهنگی

هفته نامه چشم انداز همدان

صاحب امتیاز:امیر خجسته

مدیرمسئول:اقبال الماسی

آدرس:همدان- خیابان بوعلی- سر پل یخچال

جنب آزمایشگاه پاستور- ساختمان امید- طبقه 2