هفته نامه اجتماعی، فرهنگی

هفته نامه چهره نما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:پریسا حیدری

آدرس:کهگیلویه و بویراحمد- یاسوج- راهنمایی رجا 1

اخر کوچه- ساختمان رضا- طبقه 2- واحد 5- پلاک 15