هفته نامه اقتصادی، فرهنگی

هفته نامه کرمانشاه فردا

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:جلیل رحیمی صدر

آدرس:کرمانشاه-بلوار شهید بهشتی-سه راه 22 بهمن

  خیابان باغ نی – ساختمان سعادت نوری